top of page

Privacybeleid

Drops of Awakening hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens, respecteert uw privacy en houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (General Data Protection Regulation).

Dit brengt met zich mee dat Drops of Awakening

 • slechts die persoonsgegevens verzamelt die nodig zijn in het kader van specifiek vooraf gedefinieerde doeleinden;

 • vraagt om uw uitdrukkelijke toestemming als deze nodig zijn voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

 • passende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen;

 • geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

 • op de hoogte is van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, dat Drops of Awakening u op die rechten zal wijzen en deze zal respecteren.
   

Drops of Awakening is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u vragen heeft over dit privacybeleid dan neemt u best contact op via inge@drops-of-awakening.be of via 0487 66 05 11. 

Waarom verwerkt Drops of Awakening persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Drops of Awakening verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Drops of Awakening;

 • om u op de hoogte te kunnen houden van de praktische afspraken bij boekingen;

 • om nieuwsbrieven en uitnodigingen te versturen.


Voor de bovenstaande doelstellingen kan Drops of Awakening de volgende persoonsgegevens van u verzamelen: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail.

Drops of Awakening gebruikt de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor ze de gegevens heeft verkregen en zal deze nooit doorgeven aan derden.

Bewaartermijn

Drops of Awakening bewaart persoonsgegevens tot maximum 5 jaar na het laatste gebruik en niet langer dan noodzakelijk voor het beoogde doel van de verwerking.

Beveiliging van de gegevens

Drops of Awakening heeft de passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo heeft ze bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • het hanteren van een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op alle systemen;

 • het maken van back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

 • het regelmatig testen en evalueren van deze maatregelen;

 • de medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens die Drops of Awakening van u heeft ontvangen. Onderaan deze pagina vindt u onze contactgegevens terug.

U kunt bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door Drops of Awakening.

U heeft het recht om de door u verstrekte gegevens te laten overdragen aan uzelf of een door u gemachtigd persoon. Drops of Awakening kan u vragen om u te legitimeren alvorens gehoor te kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Als u een klacht zou hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vraagt Drops of Awakening u hierover direct contact op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy commissie, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijziging privacyverklaring
 

Drops of Awakening kan haar privacyverklaring wijzigen. De laatste wijziging gebeurde op 29.05.2023.

bottom of page